1. Všeobecné informácie

1.1 Služba Eshop Bowling Erika

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú podmienky používania služby Bowling Erika (ďalej len „Služba“), ktorú prevádzkuje M+M Potraviny s.r.o., Trieda KVP č. 4, 040 23 Košice, IČO: 36 203 114 (ďalej len „Vaše Potraviny“) na webovej stránke Bowlingerika.sk (ďalej len „Web“).

Služba spočíva v prezentácii vybraných pokrmov Reštaurácie (ďalej len „pokrm“) na Webe s možnosťou nezáväznej objednávky (ďalej len „Objednávky“) ich nachystania pre vyzdvihnutie (ďalej len „Nachystanie“) v reštaurácii.

Službu môže využiť len fyzická osoba, ktorá vyjadrila súhlas s týmito VOP (ďalej len „Zákazník“). Za Zákazníka sa nepovažuje právnická osoba ani fyzická osoba – podnikateľ. Reštaurácia Bowling Erika si vyhradzuje právo odmietnuť Nachystanie objednaných pokrmov za neobvyklých okolností (nadmerné množstvo pokrmov, veľký počet objednávok od jedného Zákazníka).

Prezentované jedlá nie sú záväznou ponukou na kúpu v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.2 Uzatvorenie zmluvy

V rámci Služby je kúpna zmluva medzi Reštauráciou Bowling Erika ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim uzatvorená v momente úhrady kúpnej ceny za pokrm v pokladničných priestoroch reštaurácie,alebo platobným systémom pri objednávaní cez web stránku. Zákazník má bez akýchkoľvek následkov právo odmietnuť nachystaný tovar alebo niektoré jeho položky, pričom uhradí len tie položky, ktoré sa rozhodne prevziať.

2. Registrácia

2.1 Objednávka s registráciou

Služba umožňuje Zákazníkovi vytvoriť si zákaznícky účet (ďalej len „Účet“), vďaka ktorému môže využívať doplnkové funkcie: Obľúbené položky, Nákupné zoznamy, História nákupov. Registrovaní Zákazníci môžu získať aj špeciálne zľavy určené len pre registrovaných Zákazníkov. Zákazník sa zaväzuje vyplniť pri registrácii všetky povinné údaje pravdivo a úplne a potvrdiť, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP. Vaše Potraviny s uvedenými údajmi nakladá v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Reštaurácia Bowling Erika si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť Účet Zákazníka bez upozornenia a uvedenia dôvodu ak vzniklo podozrenie, že Zákazník porušuje VOP alebo právne predpisy.

Účet automaticky zaniká smrťou Zákazníka alebo skončením poskytovania Služby zo strany Reštaurácie Bowling Erika.

3. Duševné vlastníctvo a zodpovednosť

Tento Web s celým jeho obsahom (textami, dizajnom, databázami a pod.) je chránený právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok.

Je dovolené vstupovať do akejkoľvek časti Webu a vytlačiť jednu kópiu akejkoľvek podstránky pre Vaše osobné potreby.

Je zakázané kopírovať (tlačou, ukladaním na disk alebo iným spôsobom), distribuovať, upravovať alebo inak používať akýkoľvek materiál použitý na tomto Webe s výnimkou dovoleného použitia.

Fotografie Produktov a pokrmov zobrazené na Webe majú ilustračný charakter a môžu byť odlišné od skutočného vzhľadu Produktov a pokrmov.

Zákazník alebo akýkoľvek iný používateľ môže používať Web len v súlade s VOP, jeho účelom, dobrými mravmi a platnými právnymi predpismi.

Zákazník alebo iný používateľ nesmie najmä:

  • narúšať správne fungovanie Služby, – zasahovať do obsahu a bezpečnosti Služby, – falšovať identitu Zákazníka, – pokúšať sa o vniknutie do Účtov iných Zákazníkov.

Reštaurácia Bowling Erika v žiadnom prípade nezodpovedá za škody vzniknuté používaním tohto Webu. Tento Web môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nezodpovedáme za ich obsah a funkčnosť a bezpečnosť.

Vaše Potraviny neručí za trvalú a neprerušenú prevádzku a bezchybnosť tohto Webu. Kedykoľvek môžeme zmeniť akýkoľvek obsah tohto Webu, pozastaviť jeho prevádzku alebo ho zrušiť a nemusíme Vás o tom informovať.

Reštaurácia Bowling Erika nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty spôsobené používaním a sťahovaním ľubovoľných materiálov z tohto Webu.

4. Cena

4.1 Cena Produktu

Cena každého Produktu a pokrmu na Webovej stránke je uvádzaná v mene EUR vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty . Cena je len orientačná a v čase vyzdvihnutia sa môže líšiť . Dôvody Orientačnej ceny sú nasledovné:

                                                                             pokrmu,ktorá môže medzičasom nastať v prevádzke

predávaného Produktu alebo pokrmu, pričom maximálne odchýlky vo váhe sú uvedené v článku 5 týchto VOP. Ak je cena dodaného Produktu (ďalej len „Cena“) vyššia ako Orientačná cena, Zákazník má právo odmietnuť kúpu takéhoto Produktu priamo pri jeho vyzdvihnutí.

5. Objednávka

Prostredníctvom Služby je možné vybrať si čas pre vyzdvihnutie Produktov, pridať Produkty do Košíka a potvrdiť Objednávku Nachystania v reštaurácii. V rámci objednávacieho procesu Zákazník vyberá deň a časový interval vyzdvihnutia, vypĺňa kontaktné údaje (ak nie je zaregistrovaný a prihlásený) a potvrdzuje obsah Košíka.

Dostupnosť pokrmov je viazaná na aktuálne skladové zásoby Reštaurácie Bowling Erika ju negarantuje. Obrázky pri Produktoch majú len ilustračný charakter.

Najskorší možný interval vyzdvihnutia začína najskôr o 30 minút  od potvrdenia Objednávky. Po prijatí Objednávky systém odošle automatický email na adresu Zákazníka s potvrdením prijatia Objednávky, uvedením objednaných pokrmov a prideleného jedinečného čísla Objednávky.

6. Vyzdvihnutie

Po Nachystaní pokrmu pre vyzdvihnutie odošle personál reštaurácie SMS správu na telefónne číslo Zákazníka s oznámením o možnosti vyzdvihnúť pokrm. SMS správa obsahuje aj číslo Objednávky, ktoré Zákazník pri vyzdvihnutí poskytne personálu reštaurácie. Bez čísla Objednávky nebudú Zákazníkovi pokrmy vydané.

Vyzdvihnutie pokrmov je možné v závislosti od času predaja reštaurácie Bowling Erika. Najskorší časový interval začína 1 hodiny od otvorenia a končí spolu s koncom denného času predaja.

Ak si Zákazník príde vyzdvihnúť pokrmy v zadaný deň, ale mimo zadaného časového intervalu, budú mu pokrmy vydané, ale prednosť dostanú Zákazníci, ktorí prišli v rámci svojho časového intervalu. Ak si Zákazník nevyzdvihne tovar do konca času predaja daného dňa, v rámci ktorého bol zadaný časový interval vyzdvihnutia, Objednávka bude automaticky zrušená.

7. Alternatívne Produkty

Vzhľadom na technologické možnosti Služby môže nastať situácia, že aj napriek neuvedeniu informácie o nedostupnosti na Webe, bude pokrm nedostupný. V takom prípade personál vyberie alternatívny pokrm, ktorého vlastnosti a cena sú najpodobnejšie vlastnostiam a cene objednaného pokrmu. Alternatívny pokrm bude nachystaný osobitne.

8. Platobné podmienky

Úhrada nákupu prebieha vopred prostredníctvom Služby, alebo v  priestoroch reštaurácie. Spôsoby úhrady zahŕňajú rovnaké možnosti ako pri bežnom nákupe.

9. Odstúpenie od zmluvy

Keďže sa kúpna zmluva uzatvára v momente úhrady kúpnej ceny za Tovar v pokladničných priestoroch Predajne, nejedná sa o predaj na diaľku. Odstúpenie od zmluvy sa teda riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

10. Reklamačný poriadok

Reklamácie pokrmov sa riadia reklamačným poriadkom Reštaurácie Bowling Erika.

11. Záverečné ustanovenia

Na práva a povinnosti neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Reštaurácia Bowling Erika si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Dátum poslednej zmeny VOP je uvedený v hornej časti dokumentu. O zmenách VOP môže Reštaurácia Bowling Erika informovať na svojej webovej stránke https://www.bowlingerika.sk. Ak Zákazník nesúhlasí s novým znením VOP, nesmie Službu naďalej používať. Používanie Služby po zmene VOP sa považuje sa súhlas Zákazníka s VOP.

  1. Orgán dozoru/dohľadu nad Reštauráciou  Reštaurácia Bowling Erika
  2.  Orgán dozoru/dohľadu nad Reštauráciou Reštaurácia Bowling Erika:

– orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, – štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín,

– Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov, – Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb.

  1. Kontakty

Pre komunikáciu s prevádzkovateľom Služby môže Zákazník využiť nasledovné kontakty:

1. Email: bowlingerika@gmail.com 2. telefón: +421 902 999 444